Return to Brief Summary index Front Page

CZECH

1 z 12

Přehled a stručné shrnutí knižní publikace

Testament Pravdy
 

 Poslední poselství od Boha celému lidstvu. Tento Testament, přinášející všem "Korekci Pravdy"  na zemi, je živým slovem Božím.

 Všechny duchovní bytosti (duše), které obývají hmotná těla této úrovně vědomí (viditelný svět) podstoupí ve svém nitru prudkou duševní očistu, představující větší či menší očistu energické podstaty jejich negativních emocí (hříchů). V průběhu tohoto procesu všechny duše budou konfrontovány se svou minulostí, čili budou SKLÍZET to co ZASADILI, což prakticky znamená, že jakékoliv utrpení jimi způsobené se jim teď vrátí nazpátek.

 Všechny duše se prokáží Bohu svými ČINY a sice každá duše podle své pravdy. V průběhu tohoto období třídění ti, kteří budou nadále pokračovat v hřešení (způsobovat utrpení jiným), budou upoutáni do studeného a temného místa (do pekla) a ti, kteří uposlechli pokyn milovat a v žádné konfrontaci neodplatit stejným, čímž následují pokyn Ježíše k MÍRU a KLIDU, dosáhnou nebe.

 Všechny duše budou teď roztříděné, čili Spravedliví od Zlovolných, a každá duše si podle svého konání zvolí své vlastní určení.

 BŮH NÁM SDĚLUJE - Vyzařování esence Ducha Svatého se teď zesílí, aby podstata negativní energie vašeho hříchu byla rychleji oddělena. Pokaždé, když někomu ubližujete přitahujete negativitu, která nadále zvětšuje váš hřích (negativní emoce) a která působí proti mnou prováděné očistě vaší duše.

 BŮH NÁM SDĚLUJE - V průběhu tohoto období vnitřního čistění budete daleko intenzivněji Žnout to co bylo Zaseté. Jakékoliv utrpení, které jste způsobili jiným, v tomto čase pocítíte sami.
V očích Božích všichni jsme členové jedné rodiny a to, co jste vy způsobili a nadále způsobujete, se vám teď rychleji a častěji prostřednictvím jiných lidí vrátí.

 BŮH NÁM SDĚLUJE - Ti z vás, kteří nadále popírají mé volání po klidu, míru a lásce, budou na dlouhou dobu upoutáni do pekla. Blahořečte všem těm, kteří vám způsobují utrpení a tím MI prokážete, že jste JIM odpustili. TEĎ JE VHODNÁ DOBA k následování Ježíše a k ochotě položit svůj život "jak Beránek" jestliže dojde ke konfrontaci se sílami destrukce. Zdali dokážete jednat v souladu s MÝM POKYNEM, žádajícím od vás neodplácet stejným, bude představovat váš test, jehož SLOŽENÍM MNĚ PROKÁŽETE víru v MÉ SLOVO.

2 z 12

  BŮH NÁM SDĚLUJE - Všichni ti, kteří toto volaní uposlechnou, budou očistěni od veškerého vnitřního hříchu a stanou se zajednou s Ježíšem Kristem. Což znamená. že když se už jejich hmotné tělo stane neobyvatelným v pozemském chápání (dostaví se smrt), budou zbaveni vnitřního zla a navrátí se ke MNĚ. VŠICHNI, kteří věří ve MNĚ, musejí být připraveni poskytnout pomoc těm, kteří přistoupí k jejich dvěřím hledajíc nasycení těla a ducha, přístřeší a lásku.

BŮH NÁM SDĚLUJE - Uposlechnutí MÉHO Slova znamená udržování negativních myšlenek MIMO vaší mysle. Učiníte tomu tím způsobem, že se dáte do budování MYŠLENKOVÉ ARCHY anebo jinými slovy imaginárního člunu, který vás zdárně převeze přes nezmapované vody vašeho myšlení, a který představuje bariéru lásky mezi negativními emocemi a vaší myslí. VŠICHNI, kteří si takovou bariéru nevybudují, budou zasaženi přemírou myšlenek démonického charakteru a stanou se pouhou loutkou pro síly temna, jimiž budou zneužíváni ke zničení jiných a jejichž duše ZAPADNE po smrti do temné a desivě ničivé jámy.

BŮH NÁM SDĚLUJE - Váš Hřích, který stoupá uvnitř duše předtím než je z MÉ Milosti vyčistěný, bude na určitou dobu nabývat na síle - prokazujíc tím svou moc. Než se tomu tak ale stane, je NANEJVÝŠ důležité posilnit si mysl Mou MOUDROSTÍ a rovněž se na MNĚ denně obracet prostřednictvím MYŠLENKOVÉ ARCHY a tím nepretržitě čistit svou mysl od negativních myšlenek. Protože démonické síly zasáhnou drápkem do vaší mysle PRÁVĚ TEHDY, když vaše emocionální síly budou na vzrostu.

PAMATUJTE SI - Aby vám bylo možné uposlechnout MÉHO Volání neodplácet stejným a zároveň prokázat Soucit, Pochopení, Odpuštění a Milosrdenství, MUSÍTE udržet negativní myšlenky MIMO SVOU MYSL! Uposlechnutí negativních myšlenek znamená vaši ztrátu.

BŮH NÁM SDĚLUJE - JEDINÝ ZPŮSOB jak posílit mysl a udržet duševné zdraví spočívá v soustavném budování MYŠLENKOVÉ ARCHY prostřednictvím LÁSKY, která se dává do činnosti tichou anebo nahlas odříkanou modlitbou Ranní Hvězdy na obzoru:

   Ježíš - hledím na tvou zářivou Hvězdu
   Ježíš - buď při mně
   Ježíš - prosím, buď mi na pomoci a zachraň mně

Modlitba pro ty, kteří nevěří, že Ježíš byl poslaný od Boha na zem:

   Tvůrce nebes - Matka lásky
   hledím na tvou Hvězdu - zářící z dálky
   prosím, vyčisti mou mysl sílou své lásky
   aby tvé volání Míru a Klidu neušlo mé pozornosti.

BŮH NÁM SDĚLUJE -  Uvedené modlitby je zapotřebí se modlit (nahlas anebo potichu) třikrát denně. MOJE Hvězda září pro vás všechny. VŠICHNI jste MÝMI dětmi.

3 z 12

  BŮH NÁM SDĚLUJE - Osud každé jedné duše je v sázce. VY SAMI jste strůjci SVÉHO osudu, jelikož VAŠE ČINY jsou tím, co rozhoduje o vašem duševním určení.

Všichni ti, kteří jsou plní pýchy a kteří zlyhají protože nechtějí slyšet, zapadnou na nekonečně dlouhou dobu do děsivé temnoty. Intenzivní čistění duše se ukutečňuje pouze jednou za milión let a otevřená okna do nebes se uzavřou těm, kteří v tomto období zlyhají.

BŮH NÁM SDĚLUJE - Jestliže MÉMU SLOVU (zvěstovanému na zemi Ježíšem a jinými bratry a sestrami) věříte, což je MŮJ JEDINÝ POŽADAVEK na vás, pak mně PROKAŽTE svou víru SKUTKEM - zbavte se zábran všeho druhu, když stojíte přede mnou. TEĎ NASTALA DOBA, kdy se USKUTEČNÍ MÁ VŮLE na zemi, jak tomu bylo předpovězeno.

BŮH NÁM SDĚLUJE - Země skýtá pouze dočasné obydlí a ti, kteří mému poselství uvěří a VYVINOU ÚSILÍ, očekávají nepředstavitelné divy. PROKAŽTE svou Odvahu vůči těžkostem, protože právě v čase těžkostí podstupujete zkoušku. PŘESTAŇTE ubližovat jiným a dostane se vám OSVOBOZENÍ.

BŮH NÁM SDĚLUJE - Požehnávám vás všechny touto Moudrostí a sděluji vám, že všichni ti, kteří VYVINOU ÚSILÍ, budou spaseni a Mými anděli na věčnost povýšeni do ráje když už jejich hmotná těla se stanou nevhodnými schránkami pro jejich duše (když podstoupí pozemskou smrt). Neumíte si představit katastrofickou sílu negativních myšlenek, která se teď s destruktivním záměrem zesílí. Šílenství se vystupňuje, nelogičnost bude mít převahu. Nepodceňujte potřebu pravidelného budování MYŠLENKOVÉ ARCHY když budete v pokušení odplácet stejným.

BŮH NÁM SDĚLUJE - MOJE LÁSKA NEZNÁ PODMÍNEK, dostává se jí jak spravedlivým, tak i hříšným. Moje ODPUŠTĚNÍ je tak veliké, že dveře se vám otevřou pokaždé když splníte Božský Zákon "Sklízí se to co bylo zaseté" anebo když mi prokážete svými činy, že následujete svého bratra Ježíše a odeberete se za svým osudem "pokorně jak beránek, který se ani nebrání když ho podřezávají". Tím MI prokážete, že plníte Mé volání po míru a klidu, po neodplácení stejným a po neútočení. Kéž Moudrost tohoto zákona vás vede ve vašich rozhodnutích k poznání PRAVDY a k moudrosti LÁSKY.

BŮH NÁM SDĚLUJE -  MOJE SVĚTLO se opětovně nachází na zemi, přinášejíc MÉ SLOVO veškerému lidstvu. Žádám vás, kteří tuto zvěst zapsanou mým synem Terencem čtete anebo jí nasloucháte, a kteří jste ozbrojeni odvahou, abyste mi pomohli rozšířit mé poslední volání, tak aby se všem dostalo posílení moudrostí a láskou tohoto sdělení. Ti, kteří tomu učiní, jsou MÝMI SKUTEČNÝMI SVĚTLONOSIČI, dostává se jim mého každodenního požehnání, a jim svěřuji všechny MÉ děti. Zasílam vám SVOU LÁSKU, a prosím vás vynaložte úsilí a zachovejte víru.

4 z 12

Pastýřůva Berla (Opora)

 PRAVDA - Je Základní podstata Nejvnitřnějšího jádra
  poselství z kříže
  zvěstující, že "v žádný den"
  nesmíte nic žádným způsobem odplácet.
   
 SVĚTLO - Je Moudrost z velké dálky
  symbolizována Kristovou Ranní Hvězdou
  viditelnou - v běžném smyslu
  všem, kterým se onoho "daru dostává".
   
CESTA - Je SLOVO BOŽÍ
  Mír a Klid  - ne zbraň
  rovněž Milosrdenství a Soucit
  a JENOM to - lásce umožnit, aby si k nám našla přístup.

   

  Berla pastýřůva je tedy Boží síla
  jež je vám podrobně odhalena
  A KDYŽ se budete opírat o sílu Božího Slova
  Bůh odstraní od vás veškerou vnitřní tmu.
 

• • •
 

Která je PRAVÁ VÍRA - BOŽE nebeský
prosím, neodmítej mi tuto vědomost.

  Skutečná víra je jenom JEDNA - víra v MÉ SLOVO
  ti, kteří neumějí slyšet, mají to za pošetilost
  náboženská víra je však pouze lidské slovo
  a člověk je  poután svou bláhovostí.

  Nevědouce kudy kam - kroutíme se kolem dokola
  které je ta pravá víra - není nám známo
  já vám ale sděluji -  není o tom pochyb
  přímo ke MNĚ - k BOHU vašemu musíte mířit.

  ZACHOVÁVEJTE MÉ SLOVO  - každý den
  ZACHOVÁVEJTE MÉ SLOVO -  každodenní modlitbou
  DODRŽUJTE MÉ SLOVO - o to vás žádám
  DODRŽUJTE MÉ SLOVO - protože to je  váš jediný  úkol.

Jediné Přikázání Boží

MILUJTE SE NAVZÁJEM.

• • •

5 z 12

 
HŘÍCH: Je zárodek temna uvnitř duše.

 Existuje řada rozličných "hříchů" uvnitř vyvíjející se duše, např. Strach - Nenávist - Hněv - Chamtivost - Žárlivost - Pomstychtivost - Kritičnost a bezpočet dalších.

Jejich "energie" pochází z negativní (destruktivní) stránky univerzálního zdroje energie a obklopuje světlo zárodku duše, neboli Božskou jiskru. Láska, pocit radosti ze života atd. představují pozitivní (kreativní) emoce.

HŘÍCH je - Duševní, citová anebo fyzická forma jednání, vlivem které
  působíme jiné osobě utrpení.
   
HŘÍCH je - Jednání, v rámci kterého se zmocňujeme něčeho (násilím anebo
  jiným způsobem) za účelem zisku.
   
HŘÍCH je - Negativní stránka projevující kontrolu na zemi a Žnec
  sklízející prostřednictvím nevědomých.
   
HŘÍCH je - Jednání proti Kristovi, proti Lásce, Nemilosrdné a Neznající
  Odpuštění.

HŘEŠÍME jako přímý následek podlehnutí negativním myšlenkám, které vstoupí do naší mysle prostřednictvím vibrací síly hříchu. "Ozbrojená moc" hříchu představuje "vstupní bránu", skrze kterou se uskutečňuje telepatické ovlivňování naší mysle. Negativní síly jsou odpovědny za aktivizování hmotného těla k tomu, aby negativně (slovně anebo činy) působilo v očích Boha přestupky. Hřešením SÁZÍME temnotu, kterou budeme muset později SKLÍZET.

Síla hříchu JE Ďábel. HŘEŠENÍM dáváme výraz negativní energii, a to v intenzitě odpovídající intenzitě energie proudící sílou hříchu.

Horní hranice intenzity temna, kterou jsme schopni "vyzařovat" ze sebe, je přímo úměrná velikosti anebo "obsahu" této temné podstaty v našem vnitru. Odlišné negativní emoce v našem vnitru mají odlišný obsah, přičemž negativní činy (hříchy) mají specifický účel působit bolest a šířit klam.

Tyto síly, které jsou v rozličných kombinacích hluboce zakořeněny v našich duších, představují původní hřích a všechny duše nacházející se na cestě vývojem jimi zákonitě musejí projít.

Proud univerzální LÁSKY je nepřestajně vytahuje z duše nahoru, až pokud se jich všech duše nezbavila a pokud nebyla zcela očištěna, čili duše obsahující ve svém vnitru pouze světlo.

6 z 12

 SPRAVEDLNOST

Dokonalá Spravedlnost Božího Zákona, jak byla teď zjevena:

 1 - Sklízíme to co jsme zasadili, a to v době a místě určeném nám Bohem.
 2 - Když někdo trpí v důsledku hrubého zacházení a je mu způsobována
  duševní, fyzická nebo jakákoliv újma či ztráta, mělo by se všeobecně
  dát vědět, že tato duše zapříčinila to samé jiným lidem.

SOUD

 A pokud se týče toho, že jednoho dne se máme ocitnout před Pánem
 to je pouze lidská víra - ne slovo pravdivé
 protože jak víme my, kteří se sami vzájemně soudíme
 soudem je pro nás náš osud (čili určení nebo cíl naší cesty).

• • •

Váš  - Úkol je konat tak jak vám bylo uloženo, a to nezištně, s vírou,
  nadějí, soucitem a s odpuštěním v duši.
   
Vaše  - Snaha je potřebná, abyste se nestali součástí toho, co vidíte ve svém
  okolí.
   
Vaše  - Snaha je potřebná, abyste pamatovali Kristova slova: "Odpusť jim,
  protože nevědí co činí".
   
Vaše  - Největší snahy je zapotřebí ve vašem vnitru na překonání negativních 
  myšlenek, které vám vyvstávají v mysli a kontrolují vaše jednání.
   
Pamatujte si Jestliže selháte ve výše uvedeném, vaše myšlenky budou v
  rozličné míře kontrolovány neviditelnými sílami temna a vaše jednání se
  stane problematickým, jelikož se vymkne z vaší kontroly.
   
Pamatujte si Všechny duše jsou v rozličné míře zkoušeny a pozdvihovány.
   
Pamatujte si Hřích (negativní emoce) vystupuje ve všech bytostech do popředí,
  aby byl v nich na těle a na duchu vyčistěn.
   
Pamatujte si Straňte se konfrontací, odstupujte od agrese.
   
Pamatujte si Odložte zbraně. Zbraně přitahují agresi a znižují míru vaší víry.
   
Pamatujte si Bůh je s vámi, konejte v souladu s Jeho činy a pocítíte uvnitř Jeho
  přítomnost.
   
Pamatujte si Nebe je dosažitelné po zesnutí v Pánu a nepácháním hříchů.
   
Pamatujte si Odplata za hříchy z minulosti se dostaví z mnoha rukou.
   
Pamatujte si Naší nadějí je Ježíš Kristus.

7 z 12

UČENÍ BOŽÍ

 Já jsem zdroj nekonečné lásky
 Já jsem zdroj nekonečné pravdy
 Já jsem ten, z něhož pochází veškerý život
 Já dám všechno těm, kteří uposlechnou mého pokynu.

• • •

UČENÍ KRISTOVO

 Učení Kristovo sděluje
 již dnes následujte mne - syna Boha
 nezpůsobujte slzy
 nebo tím znevážíte moje vyznání pocházející od Boha

 Nastavujte líc každý den
 snažte se o získaní pokory
 hlavně však odpouštějte
 a prokazujte milosrdenství všem u svých dveří.

 Věřím, že Kristus
 byl Bohem určený k tomu
 aby mně uvedl na JEDINOU CESTU
 kterou mohu následovat - to se modlím každý den.

 Hledím na jasnou Ranní Hvězdu
 zářící pro mne z dálky
 čistící mou mysl Boží láskou
 když následuji volání Její holubice.

• • •

 Já jsem ten - jenž ohlašuje můj návrat
 z moci svého oprávnění
 a poselství o jasné Ranní Hvězdě
 je důkaz pro vás - zaslaný od Otce našeho.

Důvod proč teď přicházím s novým učením od naší Matky a od našeho Otce je, že v průběhu uplynulých 2000 let lidstvo překrucovalo smysl písma svatého, což ho přivádí na cestu k sebezničení. Dalším důvodem je to, že jenom v současné době díky všeobecné úrovni vzdělanosti se každému jedinci otevírá možnost porozumět poselství v jeho plném znění, i se všemi "trpkými" důsledky, a v neposlední řadě jsou dnes k dispozici jak "jednotná"  řeč tak i náležité komunikační prostředky umožňující rychlé rozšíření tohoto poselství po celé planetě.

8 z 12

Cesta Boží
 

  Váš "příbytek" neboli duše vaše duchovní podstaty
  SPOČÍVÁ jenom tehdy na "pevné skále"
  když následujete SLOVO BOŽÍ  jehož znění je:

"Milujte se navzájem".

Učení Kristovo

Mne, syna Boha, následujte a tím splníte vůli Boží.

Nastavte líc každým dnem. Usilujte o zachování pokory.
Nikoho nepřivádějte k slzám. Odpouštějte - za všech okolností.
Buďte ke všem milosrdní. Věřte, že mne si vyvolil Bůh.
Mír a klid všem lidem. Moje cesta je JEDINOU CESTOU.

SLOVO a PRAVDA Boží

Neodplácejte stejným, odložte zbraně, buďte připraveni
"odebrat se" (zemřít) "jak beránek".
Kroky Ježíše věrně následujte uposlechnutím výše uvedeného
učení a Já, váš Bůh, vás "podle úmluvy" zachráním.
Budete sklízet to co jste zasadili.
Poslouchejte poselství Ježíše, které vzešlo ode MNE.
Poslouchejte toto poselství, které vám přináší Terence.
Když vaše duše bude zbavena hříchu,  stane se duší "znovuzrozenou"
do místa odkud pochází  - do nebe, jenž je Mým světem.

Všichni jste Mými dcerami a syny.
Moje Moudrost, "sprostředkována" Ježíšem , je "chléb", nasyťte se
tímto učením prostřednictvím Ježíše a dostane se vám skutečné vody života.

Učení podle člověka by mělo být tohoto znění, "Věřím, že Ježíš byl poslán naším Otcem a proto budu věřit v jeho poselství a řídit se jím" každý den. Klamlivé "našeptávání" hadovo je to co nám namlouvá "Můžete bránit svou tělesnou schránku a navzájem se ničit v sebeobraně, vždyť vám již bylo odpuštěno za vaše hříchy ukřižováním jediného syna Božího, který položil život za vaše hříchy". Toto všeobecně rozšířené přesvědčení představuje totální popření živého SLOVA Božího

Vzkazujícího: Milujte se navzájem.

Buďte milosrdní - soucitní - chápaví - odpouštějící.

• • •

9 z 12

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

Meditační modlitba Ranní Hvězdy

 Když se kterákoliv z těchto meditačních modliteb třikrát denně pravidelně odříkává, postupně se vytváří myšlenková ARCHA, přinášející nám vnitřní duševní očistu, sílu a zároveň zeslabování neviditelné síly negativních myšlenek. Důrazně vám ukládám, začněte již dnes POKUD vaše mysl ještě není pod kontrolou, a vybudujete si vnitřní sílu. Rostoucí vnitřní síla vám umožní klidný přístup vůči jakýmkoliv protivenstvím a dá vám schopnost řídit vaše jednání když temný hřích (negativní emoce), který je vytahován ve všech duších z Milosti Boží na povrch a směrem ven, vyvstane z temna.

Děti, děti, musíte se modlit Děti, v nadcházející době
modlete se k Ježíšovi každého dne Bude zapotřebí lásky - mojí i vaši
proste ho o lásku a sílu Buďte silní a rozvážní a též mlčenliví
neztrácejte rozvahu a věrnost. Mějte vždy na paměti, že Ježíš vás miluje.
   
Děti, důvěřujte mi den co den  Děti, děti, a teď již zticha
aby vaše srdce nikdy nezbloudilo důvěřujte mi a já vám ukáži způsob
když všechno kolem vás se počne bořit jak tato slova třikrát za den opakovat
buďte si vědomi mé lásky a půjdete dál. a hlavně se modlete k Ježíšovi.
   
Děti: Hledím na Hvězdu Betlémskou - vysoko nahoře
  zářivou, krásnou a plnou Boží lásky
  Hledím na bílé světlo, zářící z této hvězdy
  očisťující mé tělo sílou pocházející z velké dálky
  Ježíš divuhodný - prosím buď teď se mnou
  Zaplav mně světlem a osvoboď mou duši.
   
Dospělí: Ježíš - hledím na tvou zářící Hvězdu
  Ježíš - buď se mnou
  Ježíš - prosím, spomoz mi a zachráň mně.

Lidé jakékoliv víry, kteří nevěří, že Ježíš byl vyslaný od Boha na zem, mohou se modlit buď výše uvedenou modlitbu anebo:

Tvůrce Nebes - Matka lásky
Vidím tvou Hvězdu
zářící nahoře
Prosím, očisti mou mysl celou svou láskou
aby tvé volání míru a klidu mohlo být mnou uposlechnuto.

Tato meditace je klíčem ke "studnici" vnitřní lásky, čili k věčnému plameni světla a lásky, nacházejícího se uvnitř každé duše a umožňujícího "přerazit" negativní myšlenkový proud zasahující naší mysl, čímž se započne hojení duševní podstaty a "uvolnění" celé bytosti na všech úrovních.

 Pamatujte si Pravdu Krista - Jděte v pokoji  -
 což je skutečně jediný způsob jak je možné napředovat.

10 z 12
 
 Neviditelná síla temna spočívá v jejím "kouzlu" návaznosti myšlenek, schopných upoutat naši mysl v nekonečném koloběhu obav a myšlenek na to, co je všechno třeba udělat anebo myšlenek na uplynulé události, které neodbytně víří v naší mysli a my se jich nedovedeme žádným způsobem zbavit. Všechno to ústí v neustále se zvyšující napětí, zmatek, duševní vyčerpání a "horečnatou aktivitu".

 "To", neboli Had (pokušitel), nás duševně uchopí do pasti, až uvěříme, že "my" nebudeme schopni najít vnitřní mír a klid pokud my svůj problém nějak nerozlouskneme soustavným hloubáním a hledáním vhodného řešení. To je ale naprostý omyl, protože žádné řešení oněch problémů neexistuje, ani žádný konec "hledání" když je naše mysl napojena prostřednictvím našich negativních emocí na "našeptávání Hada".

 Had nás pomalu řídí prostřednictvím myšlenek, které jsou inspirací našeho jednání, jenž se pod jejich vlivem stává nerozumné a v konečném důsledku fatální pro nás anebo pro naše okolí...

 Z toho vyplývá, že klid a mír docílíme jenom tehdy když matoucí anebo negativní myšlenkový proud bude konečně zbaven své působnosti. Uskutečnit se to dá pouze "přetržením kouzla" vyřčeného nad naší myslí. Účinek a duševní úleva se dostaví pokaždé když se modlíme tuto meditační modlitbu.

 Prostřednictvím vibrací našich negativních emocí jsme rovněž bez přestání v mysli (telepaticky) napojeni na duše nacházející se na jiných úrovních vědomí. Jejich mysl představuje další pojivo, kterým nás může dosáhnout ten, jenž šíří klam. Tyto duše vědí o tom, že "nás" mohou dosáhnout na spirituální úrovni, ale neuvědomují si, že oni sami jsou též stejným způsobem "manipulováni" z jiných úrovní a proto i oni potřebují obdržet od nás inspiraci k tomu, aby započali s meditací Hvězdy a tím se osvobodili od negativních myšlenkových zásahů do jejich vlastních myslí. Jejich vnitřní duševní Růži se tím dostává "vláhy" ve formě lásky.

 A musí se jim dát telepaticky (prostřednictvím myšlenek) najevo, že se nemají pokoušet s námi navazovat kontakt. Mnohé z těchto bytostí jsou naši zemřelí příbuzní, kteří se snaží nás zde svými pomýlenými představami vést a neuvědomují si, že jejich "kontrola" nad námi je v přímém rozporu s vůli Boží vzkazující, že všichni máme právo volby a svobodného projevu.

 Složte svou důvěru v Bohu, třikrát denně dovolte světlu od Boha prolomit kouzla Hadových myšlenek a dopřejte si tím chvíli oddechu, která vám umožní zachovat zdravou mysl až pokud Bůh - Tvůrce světla a lásky postupně "odstrání" z vašich duší negativní emoce, které jsou tím skutečným hříchem. Protože tehdy a jenom tehdy se "vráta" temna zavřou, jelikož negativní myšlenky stratí dosavadní možnost dosáhnout vaší mysl, a pak jasná rozumová schopnost a vnitřní Klid a Mír budou konečně nalezeny.

   Důvěřujte v Boha - podvolte se mu
   důvěřujte v Boha - a budete osvobozeni.
  - Tato zvěst se může rozšiřovat jakýmkoliv způsobem -

11 z 12

Kratičké zamyšlení

Bůh nám sděluje: K dosažení zaslíbené země po pozemské smrti je zapotřebí abyste udrželi negativní myšlenky mimo vaší mysle a abyste byli schopni zachovat rozvahu ve vztahu k jiným lidem.

Dá se tomu uskutečnit tím, když se v myšlenkách třikrát denně obrátíte k Ranní Hvězdě, Hvězdě Betlémské, touto modlitbou:

  Ježíš -  hledím na tvou zářivou hvězdu
  Ježíš - buď se mnou
  Ježíš - prosím, spomoz mi a zachráň mně

anebo modlitbou

  Tvůrce Nebes - Matka lásky
  hledím na tvou hvězdu - zářící z dálky
  prosím, vyčisti mou mysl sílou své lásky
  aby tvé volání Míru a Klidu neušlo mé pozornosti.

 Bůh odstraňuje záporné city hněvu, strachu a nenávisti, které ve vás rostou pokaždé když někomu ublížíte anebo někoho ovládáte. Předtím, než se pro vás dostaví osvobození od této vnitřní temnoty, můžete se na nějaký čas stát ještě horšími, takže budete více ubližovat jiným a vaše myšlenky, které se vás budou snažit přimět k tomu abyste ubližovali a způsobovali bolest, budou poznačeny silnou negativitou.

 Cokoli zlé jste slovy či skutky způsobili anebo nadále způsobujete jiným lidem, bude způsobeno vám. Pravím vám, nesmíte vracet rány - slovně nebo skutečně. Jenom zbabělci a ti, kteří neslyšeli Moje Slova o neoplácení stejným, jsou ti, kteří vracejí rány.

 Bůh má pro nás jenom jedno přikázání: "Milujte se navzájem". A každého mějte v úctě, obzvláště těch lidí, kteří jsou zlí, i kdyby vám šlo o život, protože cokoliv se vám dnes přihodí, je "odplata" za to, co jste buď v tomto anebo v předchozím životě způsobili jiným.

 Všichni musíme následovat Ježíše a v žádné konfrontaci neodplácet stejným. Nemalý počet lidí stratí život během anebo v důsledku ubližování. Každý, kdo ale jak "Beránek" následuje Ježíše a nevrací rány, dosáhne zaslíbenou zemi, známou lidstvu pod mnoha jmény. Někteří jí znají pod jménem nebe. Hmotná těla jim zůstanou na zemi, avšak jejich nejvnitřnější duše bude na večné věky stoupat do místa štěstí.

 Každý, kdo nadále pokračuje v ubližování jelikož má negativním způsobem velmi silné myšlenky a nepřestajně rozdává rány, po smrti se dostane do temného, bezútěšně děsivého místa. Někteří lidé označují to místo jménem peklo.

 Ze všech sil se musíte vynasnažit nikomu nezpůsobovat žádnou bolest. V Očích Božích všichni jsme sestrami a bratry. Chování negativně jednajících lidí se zlepší když budou vnitřně očistěni od hněvu.

12 z 12
  Když si budete pravidelně opakovat výše uvedenou modlitbu hvězdy, stane se pro vás jednoduchší nepřipouštět negativní myšlenky do vaší mysle. A tehdy, když vám jiní lidé budou chtít ubližovat, budete moci snadněji poslouchat Boha a neodplatit stejným.
 K dosažení zaslíbené země není zapotřebí ničeho jiného kromě ŘÍZENÍ SE BOŽÍM poselstvím, kterého se vám dostává mým prostřednictvím    A prokázání Bohu svým pozitivním jednáním, že tomu tak skutečně činíte.

 Musíte zapomenout na všechnu zlobu, které se vám anebo vašim blízkým dostalo od jiných lidí. Konali zavrženíhodné věci, protože jejich myšlenky byly rovněž zavrženíhodné a nevěděli jak se těch myšlenek zbavit.
 Všechny zlé myšlenky pocházejí od Ďábla. Každý z nás čas od času usnadnil negativním myšlenkám vstoupit nám do mysle, a tím jsme se všichni občas dopustili nesprávného konání. Odpusťme si vzájemně za svou nevědomost a vynasnažme se teď o jednání zdůrazňující pozitivitu.
 Poskytněte pomoc rovněž těm lidem, kteří činí zlo, aby jejich myšlenky se změnili na dobré a spomeňte jim tuto modlitbu.
 Pomozte všem lidem, kteří zápasí s těžkostmi. Rozdělte se s nimi o toto poselství a o svůj denní chléb, a to i s těmi, kteří vám ubližují. TEHDY Bůh shlédne, že je ve vás milosrdnost a že umíte odpouštět.
 Když vám kdokoliv vzkáže abyste zabili jiného člověka, vaše odpověď musí být NE. Protože vy teď posloucháte pokyny od Boha a ne od žádného člověka.
 Toto poselství přichází k vám přímo od Boha prostřednictvím Jeho pozemského posla, jehož jméno je Terence de Malaherre.

• • • • • • • •

Web URL http://www.the-testament-of-truth.com
 

~~~~~~~~

To top of page Front Page