Return to Brief Summary index Front Page
Dutch Een inzicht en een korte samenvatting van 1 van 12

Het Testament van Waarheid

God's laatste boodschap aan de mensheid. Dit Testament is het levende woord van God zijnde de "Correcties van de Waarheid" op aarde.

Alle zielen zich bevindend in een vleselijk, stoffelijk lichaam op dit tijdstip in deze huidige wereld zullen spoedig van binnenuit een zielenreiniging moeten ondergaan. Dit betekent: de energiestroom zuiveren van negatieve emoties, haat, boosheid, angst, (de zonde), in meer of mindere mate. Gedurende dit proces zullen alle zielen hun verleden onder ogen moeten zien, oogsten wat zij hebben gezaaid, dit betekent: het leed wat wij een ander aangedaan hebben zal ook ons deel worden.

Zielen zullen zich openbaren aan God door hun DADEN en zo hun waarde bepalen. In deze periode van afscheiding zullen zij die volharden in hun zonden [anderen leed bezorgen] worden verbannen naar een koude, donkere plaats [hel]. Hen die de Roep tot Liefde hebben gehoord en geen enkele confrontatie zullen vergelden en daarmee Jezus Roep tot VREDE volgen, zullen naar de hemel gaan.

Alle zielen worden nu gescheiden in rechtvaardigen en zondaars. Elke ziel kiest zijn eigen persoonlijke bestemming door zijn daden.

GOD ZEGT - Ik zal nu het uitstorten van mijn Heilige Kracht Versterken om sneller de negatieve energiestroom [zonden] aan u te onttrekken. Iedere keer wanneer u anderen misbruikt trekt u het negatieve naar binnen en dat vergroot uw zonde (negatieve emoties) werkt mijn reiniging van uw ziel tegen.

GOD ZEGT - Gedurende deze tijd van innerlijke reiniging zult u allen oogsten wat u gezaaid heeft in een versneld tempo. Wat u ook hebt gedaan en blijft doen tegenover anderen zal vlugger tot u wederkeren en veelvuldiger, uit handen van anderen. In de ogen van God, wij allen zijn zusters en broeders en wat u hebt gedaan en blijft doen naar anderen toe, zal vlugger en regelmatiger terugkomen naar u, van anderen.

GOD ZEGT - Wie van u doorgaat met het ontkennen van mijn Roep tot Vrede en Liefde zal voor een lange tijd verbannen worden naar de Hel. Zegen iedereen die u misbruiken zodat het mij de gelegenheid geeft om uw vergevingsgezindheid te zien. HET IS NU DE TIJD Jezus te volgen en gereed te zijn om te sterven "gelijk een lam" indien u geconfronteerd wordt met vernietigende machten. Blijf volharden in MIJN ROEP tot geen vergelding en zodoende zult u slagen in uw beproeving en uw geloof in MIJN WOORD tonen.

2 van 12

GOD ZEGT - Iedereen die deze Roep in acht neemt zal worden gereinigd van alle inwendige zonde en gelijk Jezus worden zij een "Christenziel," (betekent vrij van inwendig kwaad) en zullen tot MIJ wederkeren als het vleselijk lichaam op aardse wijze onbewoonbaar wordt [sterven]. Een ieder die gelooft in MIJ moet bereid zijn om iedereen te helpen die aan zijn deur komt voor eten, onderdak en liefde.

GOD ZEGT - Om te volharden in MIJN WOORD moeten boze gedachten uit uw geest verbannen worden. Dit kan worden gedaan door het oprichten van de "ARK van de GEEST', een slagboom van liefde tussen de negatieve emoties en de geest. Een ieder die deze barriere niet bouwt zal worden overheerst door demonische gedachten en u zult een marionet worden van de donkere zijde en dientengevolge worden gebruikt door hen om anderen te verwoesten,als u sterft zal uw geest in een donkere, angstwekkende afgrond VALLEN.

GOD ZEGT - Wanneer uw zonde oprijst in uw ziel ,voordat het is geklaard door MIJN GENADE, zal het zijn volle kracht tonen en zal een tijdlang heel sterk blijven. Het is van het UITERSTE belang uw geest te versterken met MIJN WIJSHEID voordat dit gebeurt. Want wanneer negatieve emoties erg sterk worden is dat DE TIJD dat demonische krachten gemakkelijk uw geest binnendringen. Ga door met de dagelijkse reiniging van uw geest door MIJ aan te roepen om te helpen bouwen aan "DE ARK van de GEEST."

ONTHOUD - Om te kunnen volharden in MIJN ROEP tot geen vergelding en om meedogend, begripvol,vergevingsgezind en barmhartig te zijn moet u boze gedachten uitbannen!!. Wanneer u naar kwade gedachten luistert dan bent u VERLOREN.

GOD ZEGT - de ENIGE WIJZE om uw geest te versterken en gezond te houden is: door met liefde dagelijks te bouwen aan ŽDE ARK van de GEEST' welke vloeit wanneer u het MORGENSTER gebed zegt. Het wordt geaktiveerd door het zeggen of denken aan het volgende::

Jezus - Ik zie uw stralende Ster
Jezus - Wees met mij
Jezus - Alstublieft help mij en red mij

Voor hen die niet geloven dat Jezus de aardse boodschapper van God was, mogen het onderstaande zeggen:

Schepper van de Hemel - Moeder van liefde
Ik zie uw Ster - schijnend heel hoog
Alstublieft reinig mijn geest met al Uw Liefde
Zodat ik Uw roep van boven om Vrede in acht kan nemen.

GOD ZEGT - Deze gebeden moeten drie maal per dag worden gezegd. MIJN STER schijnt voor iedereen. Allen zijn MIJN KINDEREN.

3 van 12

GOD ZEGT - De plaats van bestemming van elke ziel staat op het spel. U kiest zelf UW geestelijke bestemming door UW EIGEN handelingen. Een ieder die arrogant is en faalt door niet behoedzaam te zijn, zakt voor eindeloze tijd af naar de ijskoude duisternis.

Dit intensief reinigen van de ziel gebeurt eens in de millioen jaren. Het open venster tot de hemel zal worden gesloten voor hen die falen gedurende deze tijd.

GOD ZEGT - Als u MIJN WOORD gelooft zoals gebracht op aarde door Jezus en andere broeders en zusters sinds tijden als zijnde HET VEREISTE van MIJ, dan moet u MIJ uw geloof tonen door uw DADEN. Leg uw wapens neer en sta ongewapend voor MIJ. Nu is het de Tijd dat MIJN WIL zal worden gedaan op aarde, zoals voorspeld.

GOD ZEGT - Het aardse verblijf is maar een tijdelijk oord. Ongelooflijke wonderen zijn weggelegd voor hen die nu PROBEREN en in deze boodschap geloven. Wees moedig in het aangezicht van tegenspoed want in zo'n tijd is het dat u wordt beproefd. Stop met het pijn doen aan anderen en wordt bevrijd.

GOD ZEGT - Ik zegen allen met deze Wijsheid, en een ieder die de moeite neemt en probeert zal worden gered en door Mijn engelen verheven worden tot het PARADIJS voor alle eeuwigheid wanneer hun vleselijk lichaam onbewoonbaar wordt [aardse sterven].

U kunt zich niet de katastrofale krachten van de negatieve gedachten voorstellen die zich nu verscherpen met vernietigende intentie. Toenemende krankzinnigheid en onredelijkheid zullen de overhand krijgen. Onderschat niet de noodzaak dagelijks te bouwen aan Ž'DE ARK van de GEEST," want u zult in de verleiding worden gebracht om te vergelden.

GOD ZEGT - MIJN LIEFDE is onvoorwaardelijk en wordt uitgestort over de rechtvaardigen en de zondaars. Mijn vergevingsgezindheid is zodanig dat ongeacht wat u hebt gedaan u altijd thuis welkom zult zijn wanneer u de GODDELIJKE WET heeft vervuld door te Oogsten wat is Gezaaid of wanneer u MIJ door uw daden toont dat u de weg volgt van uw broeder Jezus en als een "lam naar de slachtbank" gaat.

Zo toont u dat u gehoor geeft aan MIJN ROEP tot VREDE, Geen represailles en geen confrontaties. Mag de Wijsheid van deze WET uw gids zijn voor uw verdere beslissingen met de kennis van WAARHEID en de wijsheid van LIEFDE.

GOD ZEGT - MIJN LICHT heeft de aarde weer bereikt om MIJN WOORD naar de gehele mensheid uit te dragen. Ik vraag hen die de moed hebben en die zien of deze boodschap horen door mijn zoon Terence, die MIJN pen hanteert, om hem te helpen deze laatste Roep te verspreiden opdat allen zich snel kunnen versterken met hun wijsheid en liefde. MIJN WARE LICHT DRAGERS zijn zij die dit op zich nemen en aan wie ik MIJN kinderen toevertrouw en aan wie mijn zegeningen dagelijks toevloeien. Ik zend MIJ N LIEFDE. Alstublieft probeer en geloof.

4 van 12

De Herder's Staf

DE WAARHEID - is de moilijkheid van de kern,
  zijnde de boodschap van het kruis, voorwaar
  is dat op "uw dag"
  u generzins vergelden mag
   
HET LICHT - is de Wijsheid van verre,
  gesymboliseerd door Christus' Morgenster,
  zichtbaar - op een aardse/wereldse wijze
  voor ieder die zou "vergoeden"
   
DE WEG - is GODS WOORD
  van VREDE - niet het zwaard,
  van genade en ook erbarmen
  en laat ALLEEN Liefde vloeien

Dus de Staf van de Herder is GOD'S MACHT
dat is bekend gemaakt naar u toe in grote mate
en ALS de macht van God's Woord u zal steunen
zal God de inwendige duisternis van u nemen

~~~

Welk geloof is het WARE GELOOF - O God in de hemel
alstublieft ontzeg mij deze wijsheid niet.

Het ware geloof is EEN - dat van MIJN WOORD
zij die het niet horen - denken het is absurd
godsdienstig geloof - is een woord van mensenkinderen
en door deze dwaasheid - is men gevangen.

Kronkelend en draaiend zeggend - welke weg te gaan
welke zijde is goed - dat is iets wat wij niet weten
zo zeg ik tegen jou - zie het duidelijk
het is direct naar MIJ toe, jouw GOD, dat je hebt te gaan.

NEEM MIJN WOORD IN ACHT - iedere dag
NEEM MIJN WOORD IN ACHT - en bid dagelijks
VOLHARD IN MIJN WOORD - is wat ik vraag
VOLHARD IN MIJN WOORD - is uw enige taak.

God's enige Gebod

HEBT ELKANDER LIEF.

~~~

5 van 12

ZONDE is: het zaad van de duisternis binnen de ziel.

Er zijn vele verschillende "zonden" in de ziel van een zich ontvouwende geest, b.v. angst - haat - boosheid - hebzucht - jaloesie - wraak - kritiek en vele meer. Deze "energie" is onttrokken vanuit de negatieve zijde van de universele energiebron (destructief). Het omringt het "Licht aan de kern" van de ziel, welke is de Godelijke vonk van God. Dat zijn de positieve emotionele gevoelens van Liefde, Vreugde enz. (creatief).

ZONDIGEN is - Het uitvoeren (aandoen) van geestelijk, gevoelsmatig of lijfelijke pijn tot/aan een ander.

ZONDIGEN is - Het uitvoeren van het nemen met geweld, dwang of ten bate van eigen winstbejag.

ZONDIGEN is - De negatieve zijde oefent zijn kontrole uit op aarde en is de "Oogster in aktie" door middel van de onwetenden.

ZONDIGEN is - Anti-Christus, Anti-Liefde, ongenadig en onverzoenlijk.

Wij BEGAAN een zonde als het directe resultaat van het toegeven aan negatieve gedachten, die onze gedachten binnenkomen door de vibratie van de macht van de zonde (zondemacht).

De zonde "macht" is de "doorgang" waardoor onze gedachten telepatisch worden geimpregneert. Het is de negatieve gedachten welke het vleselijke lichaam activeert tot het plegen van misdaden in God's ogen in negatief gedrag; woordelijk zowel als lichamelijk. Het is tijdens het gedrag van zondigen dat wij duisternis zaaien en wat wij zullen oogsten.

De zonde macht IS de Duivel. Tijdens het GEDRAG van zondigen drukken wij negatieve energie uit met een intensiteit overeenkomstig met de intensiteit van de energie vloeiend door de zondemacht.

De opperste beperking van de intensiteit van het duistere dat wij kunnen "uitgieten," zal afhankelijk zijn van de grootte van het "volume" van deze duistere essenties binnenin ons. De verschillende negatieve emoties in ons hebben verschillende volumes. Onze negatieve akties (het zondigen) hebben het speciale doel pijn te veroorzaken en bedrog te verspreiden.

Deze machten zijn de originele zonden, die zullen moeten worden ervaren door de ontplooiende geest in zijn evolutionaire ontwikkeling. Zij zijn diep ingeplant binnen onze zielen in verschillende combinaties.

De vloeiing van universele LIEFDE trekt deze machten op en uiteindelijk uit onze zielen op een doorgaande basis, totdat de ziel bevrijd is en tenslotte gezuiverd (Christenziel). Er is alleen Licht van binnen.

6 van 12

RECHTVAARDIGHEID

De perfecte Rechtvaardigheid van GOD'S WET zoals nu geopenbaard.

1 - Wij oogsten wat wij zaaien op de tijd en plaats verordend door God dat we zo doen.

2 - Wie ook is misbruikt en pijn lijdt, geestelijk, emotioneel, physiek, verlies of meer, laat de gehele mensheid weten dat deze ziel het een ander eerder heeft aangedaan.

OORDEEL

En wanneer u ten enenmale voor de Heer komt te staan
dat is mensenkinderen geloof - niet het ware woord
want het zijn wij - die onszelf beoordelen
en ons oordeel - is onze bestemming. (destinate).

UW Taak is het om uw bijdrage te leveren zonder zelfzucht, met vertrouwen, hoop, erbarmen en vergiffenis in uw hart.

UW Moeite is nodig om niet een part te worden van wat u om u heen ziet.

UW Moeite is nodig om Christus's woorden te herinniren: "vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen."

UW Grootste moeite is nodig binnen in u zelf om de negatieve gedachten te overwinnen, die in uw denken opkomen, en uw daden onder controle houden.

ONTHOUD - Als u faalt in het bovenstaande, zullen uw gedachten in gevarieerde graden worden gecontroleerd door onzichtbare duistere machten, en uw daden worden bedenkelijk, en buiten uw macht.

ONTHOUD - Alle zielen worden beproefd en verheven in verschillende graden.

ONTHOUD - De zonde, de negatieve gevoelens, in alle wezens, worden naar voren gebracht om te worden gezuiverd, in lichaam en geest.

ONTHOUD - Geen confrontaties, ga agressie uit de weg.

ONTHOUD - Bewapen uzelf niet, dit trekt agressie naar u toe, en verlaagt uw vertrouwens drempel.

ONTHOUD - God is aan uw zijde, doe alleen wat hij zou doen en voel zijn aanwezigheid.

ONTHOUD - U moet heen gaan om de hemel te bereiken en dat, indien u niet gezondigd heeft.

ONTHOUD -Vergelding van onze voormalige zonden, zullen komen van vele handen.

ONTHOUD -Christus Jezus onze hoop.

7 van 12

De BELIJDENIS VAN GOD.

Ik ben de bron van eeuwigdurende liefde
Ik ben de bron van eeuwigdurende waarheid
Ik ben de gever van alle leven
Ik geef mijn alles aan hen die Mijn roep in acht nemen.

De BELIJDENIS VAN CHRISTUS.

De Belijdenis van CHRISTUS - zegt dus
Acht mij - de zoon van GOD, vandaag
Zeg ik - laat niemand huilen
of mijn belijdenis - GOD'S - ontkent u.

Dagelijks - wend de andere wang
Streef dagelijks - gedwee te blijven
Wees vergevingsgezind - zeker
en wees barmhartig tot allen aan uw deur.

Zeg - Ik geloof dat Christus's pen
door Vader God - is gekozen
mij te wijzen - de ENIGE WEG
zodat ik kan achten - in dagelijks bidden.

Ik kijk naar de heldere Morgen Ster
schijnend voor mij van verre
reinigend mijn gedachten met Goddelijke liefde
terwijl ik verblijf in de roep van Haar duif.

~~~

Het is IK - die mijn wederkomst aankondigt
met de autoriteit die ik verdiende
en de boodschap van de heldere Morgen Ster
is uw bewijs - gestuurd door Vader van verre.

De reden waarom ik terugkeer om de nieuwe doctrine te brengen van onze Moeder en Vader in deze tijd, is dat over de laatste tweeduizend jaren, de mensheid het geschrift heeft gemanipuleerd tot zijn eigen vernietiging.

Het is ook nu pas dat de eenvoudige mensheid het opleidingsniveau bezit om de volledige boodschap te verstaan met zijn "bittere" gevolgtrekkingen, en heeft nu ook een "alledaagse" taal en communicatiesystemen beschikbaa,r om de boodschap snel over de planeet te verspreiden.

8 van 12

God's Weg

UW "huis," is uw geestelijke ziel,
IS alleen staande op "vaste rots"
wanneer u vasthoudt aan het WOORD van GOD, en dat is:

"Hebt elkander Lief"

Christus' Belijdenis:

Neem mij de zoon van God in acht en zo vervult u God's wil.

Dagelijks de andere wang wenden Streef gedwee te blijven
Laat niet iemand huilen Wees vergevingsgezind, zeker
Wees genadig tot allen Geloof ik ben door God gezonden
Vrede tot de gehele mensheid MIJN weg is de ENIGE WEG.

GOD'S WOORD EN WAARHEID

Geen vergelding, leg uw wapens neer en wees bereid "heen te gaan" (sterven,) "gelijk een lam naar de slachtbank".

Volg Jezus voetstappen, door in achtneming van de bovenstaande Belijdenis in "daad" en IK uw God zal u redden.

U zult oogsten, wat u zaaide.

Neem Jezus boodschap, in acht dat voort spruit van MIJ.

Acht nou deze boodschap, door Terence.

Eenmaal zondevrij, het is uw ziel die "herrijst" naar zijn geboorteplaats, de hemel, MYN WERELD.

Allen zijn Mijn dochters en zoons

MIJN WIJSHEID "door" Jezus, is het "Brood," neem deel aan deze leerstellingen door Jezus en u zult waarlijk deelnemen aan het levende Water.

De belijdenis van de mensheid had moeten zeggen; Ik geloof dat Jezus was gezonden door onze Vader, en aldus, zal ik zijn boodschap geloven en het dagelijks in acht nemen.

Het zijn de verleidelijke "influisteringen" van de Serpent die zegt "U mag uw vlees verdedigen en zodoende elkaar vernietigen in zelfverdediging, omdat uw zonden reeds vergeven zijn, door de kruisiging van de een en enigste zoon van God, die stierf voor uw zonden."

Dit algemeen geloof, is de totale ontkenning van GOD'S heilige en levende WOORD.

Zeggende: Hebt elkander lief.

Wees genadig - meedogend - begrijpend - vergevingsgezind.

9 van 12

De STER VAN BETHLEHEM

Het Morgen Ster meditatie gebed.

Wanneer e'e'n van deze meditatie gebeden drie maal per dag is gezegd dan langzaam maar zeker is de ARK van de Geest gebouwd. Dit geeft ons een innerlijke reiniging en de kracht de onzichtbare macht van negatieve gedachten te verminderen.

Ik herhaal, begin vandaag zodat u sterker bent van binnen VOORDAT uw geest buiten controle is. Met deze innerlijke versterking vinden wij onszelf kalmer in het aangezicht van tegenspoed, en meer in staat onze akties te beheersen, als onze donkere zonden van binnenuit opkomen (negatieve emoties,) waar zij op en uit onze zielen getrokken worden door God's genade.

Kinderen, kinderen, jullie moeten bidden, bidden tot Jezus elke dag, vraag voor liefde en kracht voor jullie, blijf kalm en wees oprecht.

Kinderen, in deze komende tijd, heb ik jullie liefde nodig en jullie de mijne, wees sterk en kalm en rustig, herinner je altijd dat Jezus van je houdt.

Kinderen vertrouw mij dag na dag, zodat je hart nooit zal dwalen, wanneer alles rondom je begint te vallen, voel mijn liefde en jij zult zelfverzekerd zijn.

Kinderen, kinderen, rustig nu, vertrouw op mij, ik zal je wijzen, zeg deze woorden drie maal per dag, en bid tot Jezus, alsjeblieft.

Kinderen:

Ik zie de ster van Bethlehem - hoog iboven mij
glansrijk en mooi en vol van GODDELIJKE LIEFDE
Ik zie een wit licht schijnen vanaf deze ster
reinigend door mijn lichaam met zijn macht van verre
heilige Jezus - alstublieft blijf nu bij mij
vul mij met licht en bevrijdt mijn ziel.

Volwassenen:

Jezus - Ik zie uw stralende ster
Jezus - blijf bij mij
Jezus - alstublieft help mij en redt mij.

Mensen van welk geloof ook, die niet geloven dat Jezus God's aardse boodschapper was, mag een van de andere gebeden nemen of zeggen:

Schepper van de Hemelen - Moeder van Liefde
Ik zie uw Ster - schijnen van boven
alstublieft reinig mijn ziel met al uw liefde
opdat ik UW ROEP om VREDE in acht nemen mag.

Deze meditatie is de sleutel tot de "Bron" van Innerlijke Liefde, de eeuwige vlam van licht en liefde binnen elke ziel, Het vermogen tot het "breken" van de negatieve gedachtengang in onze geest, en de genezing van de "spirituele ziel" toe te staan, zodat het gehele wezen op alle niveaux tot rust kan komen.

Onthoud Christus waarheid - Ga in Vrede - het is de enige weg.

10 van 12

De onzichtbare macht van de duisternis houd je samenhang van gedachten gevangen, die onze geest draaiende kan houden in eindeloze cirkels van zorgen, van dingen die gedaan moeten worden, of onvergeven dingen die in het verleden gebeurd zijn. Dit resulteert in meer spanning, verwarring, geestelijke uitputting en bedrog.

"Het" de Serpent, vangt ons geestelijk, in het ons willen laten geloven dat "wij" geen innerlijke vrede zullen vinden totdat wij het probleem oplossen door erover te denken en trachten tot het vinden van de oplossing.

Dit is bedrog. Er is geen oplossing aangaande deze problemen alsook geen einde aan de onuitputtelijke gebieden van "zoeken" wanneer onze geest is ingehaakt, door onze negatieve emoties, tot de "Influisteringen van de Serpent."

De Serpent langzaamaan beheerst onze gedachten welke de inspiratie zijn tot onze getoonde daden die meer onwerkelijk worden en tenslotte fataal voor onszelf en/of anderen.

Dus, wij verkrijgen alleen vrede door het tot staan brengen van de verwarrende of negatieve gedachtenstroom. Dit is alleen mogelijk door het "doorbreken" van zijn "betovering" over onze geest, wat elke keer gebeurt wanneer wij het meditatie gebed zeggen. Dit geeft onze geest wat rust.

Wij zijn ook ten allen tijden geestelijk (telepatisch) aangesloten tot andere zielen op andere niveau's van bewustzijn. Dit door de vibratie van onze negatieve emoties. Het zijn ook hun geesten die de schakel vormen voor de verleider om ons te bereiken. Zij zijn bewust dat zij "ons" verstandelijk bereiken.

Zij beseffen echter niet dat zij ook worden "gemanipuleerd" vanuit andere niveau's op dezelfde wijze. Dus zij moeten ook telepatisch door ons worden geinspireerd de Ster meditatie te gaan doen opdat zij zichzelf kunnen bevrijden van negatieve gedachten die hun geest zijn binnengedrongen. Zodoende kan ook hun innerlijke spirituele "Roos" worden "overvloeid" met liefde.

En zij moeten telepatisch (gedachtelijk) worden verteld dat ze moeten ophouden contact met ons te zoeken. Vele van deze wezens zijn onze voorouders die trachten ons hier te begeleiden met hun misleidend voorvaderlijk geloof, niet beseffend dat hun "controle" over ons tegen God's wens is, dat wij alle vrijheid van keuze hebben en vrijheid van uitdrukking.

Vertrouw nu in God. Laat het licht van God de "betovering" verbreken van de invloed van de Serpent. Drie maal per dag een gebed geeft ons wat verademing. Zo kunnen wij gezond van verstand blijven tot de tijd dat onze Creatieve God van Licht en Liefde uit onze zielen de negatieve gedachten (de zonden) heeft verwijderd, een voor een. Want het is dan en alleen dan dat de "doorgang" tot deze duisternis wordt gesloten. Wanneer er geen "weg" is voor negatieve gedachten om onze geest te bereiken. Klare redelijkheid en Vrede van binnen zijn uiteindelijk gevonden.

Vertrouw in GOD - laat het zo zijn
Vertrouw in GOD - ZO WORDT U BEVRIJD.

11 van 12

ZEER KORT VERHAAL

GOD ZEGT - Om het beloofde land te bereiken na het aardse sterven moet u slechte gedachten uit uw geest bannen zodat u vredig kunt leven met anderen.

Dit wordt gedaan door te denken aan de Morgen Ster, dat is de Ster van Bethlehem en drie maal per dag het Ster gebed te zeggen.

De ene zegt

Jezus - Ik zie uw schijnende ster
Jezus - wees bij mij
Jezus - alstublieft help mij en red mij.

Of

Schepper van de hemelen - Moeder van Liefde
Ik zie Uw ster - schijnen, heel hoog
Alstublieft reinig mijn geest met al uw liefde
Opdat ik Uw Vredesroep van boven in acht nemen mag.

GOD reinigt u van slechte gevoelens als; boosheid, angst, haat. Gevoelens die sterker groeien in u, iedere keer wanneer u een ander misbruikt of anderen manipuleert. U zult nog slechter worden en meer schade veroorzaken voor u vrij bent van uw duistere zelf. Uw gedachten zullen hele slechte zijn die u tot misbruik zullen brengen en tot het pijn veroorzaken aan andere mensen.

Wat u voor slechte dingen heeft gezegd of gedaan tot andere mensen, zal u ook worden aangedaan door anderen. Ik zeg, als een ander u misbruikt, mondeling of u klappen toedient mag u niets terug doen. Alleen lafaards slaan terug en diegenen die niet Mijn Woorden van "geen vergelding" hebben gehoord.

God's enige Gebod is: "Hebt elkander lief." U moet een ieder respect tonen, in het bizonder de slechten, zelfs als zij u willen doden. Dit is, wat u ook zal overkomen het is altijd een "terugbetaling" voor wat u eerder anderen hebt aangedaan, hetzij in dit of in een ander leven.

Allen moeten Jezus volgen en geen wraak plegen als zij geconfronteerd worden hoe dan ook. Velen zullen spoedig sterven als zij misbruikt worden. Ieder die Jezus volgt als een "lam" en niet terugvecht zal opgaan naar het beloofde land dat vele verschillende namen heeft. Sommigen noemen het hemel. Hun vleselijke lichaam blijft op aarde. Het is hun ziel die zal opstijgen naar een blijde plaats voor eeuwig en eeuwig.

Iedereen die doorgaat met misbruiken van anderen omdat hun gedachten erg sterk zijn op een slechte wijze, en die blijven terugvechten zullen wanneer zij sterven naar een koude, donkere, miserabele en angstwekkende plaats gaan. Sommigen noemen het hel.

U moet serieus proberen niet anderen pijn te veroorzaken. Allen zijn zusters en broeders in God's ogen. Slechte mensen zullen goed worden wanneer zij gereinigd zijn van inwendige boosheid.

12 van 12

Als u het bovenstaande Stergebed zegt dan zal het gemakkelijker zijn om slechte gedachten te bannen. Zodat wanneer slechte mensen u willen misbruiken kunt u GOD achten en niet worden verleid tot wraak.

Om het beloofde land te bereiken, hoeft u alleen GOD'S boodschap in acht te nemen door mij.

~~ EN ~~

GOD uw goede daden tonen, welke u in acht neemt.

U moet de slechte dingen vergeten die u of uw familie zijn aangedaan door anderen. Zij hebben slechte daden gedaan doordat hun gedachten ook slecht waren en zij niet wisten hoe zij slechte gedachten buiten hun geest konden houden.

Alle slechte gedachten komen van de Duivel. Wij allen hebben weleens slechte gedachten tot onze geest toegestaan en wij hebben allen weleens verkeerd gedaan. Laten wij elkaar vergeven voor onze onwetenheid. Wij moeten nu allemaal extra proberen om goed te zijn.

Help hen die slecht zijn, door hen te vertellen van dit gebed zodat hun gedachten goed worden en zij ophouden met slechte dingen te doen.

Help iedereen die in narigheid zit. Deel deze boodschap en uw eten met hen, zelfs met de slechten die u misbruiken. Dan kan GOD zien dat u genadig en vergevingsgezind bent.

Als u wordt gezegd door wie dan ook om een ander mens te doden moet u NEE zeggen. U neemt nu GOD'S ROEP in acht en niet die van mensen.

Deze boodschap komt tot u direct van GOD door zijn aardse boodschapper Terence

~~~

Geef deze boodschap door aan allen.
GOD"S Liefde is met uw gezegende ziel.
Copieren van dit pamflet is vrij.
Web URL
http://www.the-testament-of-truth.com
 

~~~~~~~

To top of page Front Page